POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Politika zaštite privatnosti

Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski

Dječji vrtić  FIJOLICA Novi Vinodolski je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18, dalje u tekstu: Vrtić), kao i Pravilnikom Vrtića o obradi i zaštiti osobnih podataka. Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca

Ovom Politikom zaštite privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima službenika za zaštitu podataka.   

Tko smo mi?

Dječji vrtić FIJOLICA je odgojno-obrazovna ustanova osnovana za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je Grad Novi Vinodolski. Sjedište Vrtića je u Novom Vinodolskom, na adresi Lokvica 4. Odgovorna osoba za zastupanje Vrtića je ravnateljica, mr.sc. Nensi Dražić, prof.

Ostali kontakt podaci:

e-mail: dv-fijolica@ri.t-com.hr

tel: 051 244 029

Svrha obrade osobnih podataka

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuje u sljedeće svrhe:

 • za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
 • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
 • za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću

Pravna osnova obrade

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva obrađuje na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Odluke ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski te Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski  i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka. Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr., za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za koje postoji pravna osnovna obrade (npr. u zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis odnosno doći će do raskida ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Primatelji osobnih podataka

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču Gradu Novi Vinodolski te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva, kao i drugim javnopravnim tijelima.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno Pravilniku o upravljanju dokumentarnim gradivom, skupa sa pripadajućim Popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja,  za koje je Vrtić ishodio prethodnu suglasnost nadležnog državnog arhiva. 

Prava ispitanika

Vrtić poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:

 • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
 • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Vrtiću)
 • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
 •  pravo na prigovor  (prigovor se može podnijeti izravno Vrtiću preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
 • pravo na povlačenje privole koju je dao za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku
 • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Vrtića u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem)
 • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)  

Izvori podataka

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti osobi imenovanoj službenikom za zaštitu podataka u Vrtiću putem mail adrese; tajnik@dv-fijolica.hr ili na navedeni broj telefona: 051 559 050